Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Slovensko predstavuje slovenské zastúpenie jednej z najväčších sietí na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami, výskumu a vývoja. Ako partneri siete pomáhame firmám rásť, vytvárať nové obchodné cezhraničné partnerstvá a získať prístup k financiám. Snažíme sa tiež o podporu výskumu a vývoja priamo na univerzitách či vo výskumných inštitúciách.

 

About us

V rámci služieb Enterprise Europe Network Slovensko poskytujeme predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v niekoľkých oblastiach:

• Vyhľadávanie partnerstiev

Prostredníctvom prístupu k najväčšej európskej databáze obchodných príležitostí naši odborníci pomáhajú nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá s vynikajúcim rastovým potenciálom. Databáza ponúka vyše 5 tisíc obchodných a technologických partnerských príležitostí.

Vyhľadávanie partnerov

Organizujeme tiež rýchle a efektívne bilaterálne stretnutia pre obchodné spoločnosti, výskumné inštitúcie či univerzity ako pridanú hodnotu medzinárodných konferencií a veľtrhov.

Aktuálne podujatia

• Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce. Pomáhame identifikovať najlepšie trhové príležitosti pre podnikanie a poskytujeme poradenstvo v oblasti expanzie v medzinárodnom meradle. Konzultanti EEN Slovensko poskytujú taktiež poradenstvo týkajúce sa politík a legislatívy Európskej únie či ochrany duševného vlastníctva.

• Inovačná podpora

Na základe našich dlhoročných skúseností dokážeme rozpoznať inovačný potenciál a pomôcť MSP premeniť ho na medzinárodný obchodný úspech. Inovačná podpora zahŕňa poradenstvo v oblasti prístupu k financovaniu výskumu a vývoja (európske inovačné programy Horizont 2020, EIC Accelerator), ako aj služby zamerané na rast a realizáciu vašich inovácií.

Zastúpenie siete Enterprise Europe Network Slovensko pozostáva z týchto partnerov:

BIC Bratislava

Slovak Business Agency

Slovenská obchodná a priemyselná komora

RPIC Prešov

Centrum vedecko-technických informácií SR

 

Additional resources

www.een.sk

 

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150